انحصار وراثت

بعد از فوت فرد، اموال او بطور قهری (جبری) به وراث منتقل می شود. در صورتی که وراث بخواهند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف نمایند قبل از انجام هر کاری باید انحصار وراثت کنند.

به این معنا که منحصر بودن آن ها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم الارث هریک از آن ها در دادگاه بررسی و اثبات می شود.

به عبارت دیگر برای تعیین و تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه تعیین کرد.

رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و به دنبال آن رأی صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند.

محل صدور گواهی انحصار وراثت

برای صدور گواهی انحصار وراثت می بایست در ابتدا به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی مراجعه نمود . لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است بعد از فوت متوفی رخ دهد، همچنان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

انحصار وراثت

ذینفعان گواهی

هر ذی نفعی از قبیل طلبکار متوفی یا ورثه، کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده (موصی له) یا کسی که از سوی متوفی مامور اجرای وصیت شده است (وصی) می توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند.

مخالفت یا همکاری نکردن یک یا چند تن از ورثه به هر دلیلی که باشد مانع رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت نیست.

مدارک انحصار وراثت

مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت

 

۱-گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال

۲- کپی شناسنامه ورثه

۳- کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی

۴- فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده

۵- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.

 

رسیدگی به دعاوی درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، زرتشتی، کلیمی یا مسیحی در هر مورد بر اساس قواعد همان کیش و آیین انجام می شود بنابراین در صورتی که متوفی از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ماترک باید همراه درخواست ارائه شود.

هم چنین در زمینه ی نحوه و چگونگی انحصار وراثت و مشکلاتی که ممکن است مانع از اجرای آن شود، وکلای متختصص موسسه حقوقی آوا آمادگی کمک و پاسخگویی به شما عزیزان را دارا می باشند

در حال ارسال
نظرات کاربر
۵ (۱ رای)