بررسی شرایط طلاق توسط موسسه حقوقی آوا

بررسی شرایط طلاق توسط موسسه حقوقی آوا:

بررسی شرایط طلاق توسط موسسه حقوقی آوا: لغت طلاق به معنی گشودن گره و رها کردن است. در اصطلاح حقوقی  طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص. براساس قانون، طلاق خاص نکاح دائم است و در عقد موقت طلاق وجود ندارد؛ زیرا که زن در عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل که یعنی بخشیدن مدت باقی‌مانده از عقد موقت از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.

بررسی شرایط طلاق توسط موسسه حقوقی آوا: درکشورایران مقررات طلاق از فقه امامیه گرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ نخستین قدم موثر قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود.

زیرا تا آن زمان حق طلاق فقط در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ به دادگاه‌ها این اختیار داده شد که فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

بحث طلاق در قانون ایران به تصریح ماده ۱۱۳۳ که بیان میدارد:

«مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، تنها به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی از جمله: خودداری شوهر از دادن نفقه  یا غیبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج زن، می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

بررسی شرایط طلاق توسط موسسه حقوقی آوا : طبق این قانون، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه باشد . با تصویب قانون حمایت از خانواده  سال ۱۳۵۳، اختیار مطلق و نامحدود از مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با  مراجعه  به دادگاه خانواده  درخواست خود را  مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون مطرح می‌ساختند .

که تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که احکام طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که  قانون سال ۵۳برای مرد در امر طلاق  ایجادکرده بود از بین رفت و آن اندک محدویت باقی مانده در قانون  مراجعه مرد به دادگاه  برای درخواست طلاق بود.

در قانون مدنی ایران موجبات طلاق در قانون ۳ قسم است:

۱-اراده مرد در طلاق

۲-طلاق به درخواست زن  

۳-طلاق با توافق زوجین که همان طلاق توافقی است.

 

۱-اراده مرد در طلاق:

بررسی شرایط طلاق توسط موسسه حقوقی آوا: درقانون ایران، حق طلاق دردست مرد است ومرد هرزمان که بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق  دهد و الزامی ندارد که دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند که این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد هم وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید حتما به دادگاه خانواده مراجعه کند .

مطالب بیشتر  بیان شروط ضمن عقد توسط وکیل پایه یک خانواده

 طبق این شرایط دادگاه گواهی عدم سازش صادرکرده و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ اصلاح شد:

«مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» در تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیزداده شد.

مراحل طلاق امروزه به این صورت است که چنانچه مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد. در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهند کرد. از سوی دیگرمرد حتی عذرموجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را  مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.

چنانچه عذرموجهی وجود نداشته باشد مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق می تواند از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه( مال غیرمنقول و شرایط تعیین مال غیرمنقول به عنوان مهریه همسر) جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و همچنین به دستور مرد انجام داده است که حتما باید بتواند این امر را در دادگاه ثابت کند دریافت کند.

در صورت مشاوره حقوقی حضوری  در این خصوص شما می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت موسسه حقوقی آوا به نشانیavalegal.ir تماس گرفته و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

 

۲- طلاق به درخواست زن: 

طبق چه شرایطی زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟

بررسی شرایط طلاق توسط موسسه حقوقی آوا :با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق، مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن را طلاق دهد. اما در موارد زیر زن می‌تواند درخواست طلاق دهد:

۱- طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف و خودداری شوهراز پرداخت نفقه وعدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند طبق این اوصاف برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

۲- طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: چنانچه دوام زوجیت موجب عسر و حرج  که یعنی دشواری و تنگ دستی زوجه باشد اومی تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و دادخواست طلاق بدهد، چنانچه عسر و حرج ذکر شده در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

۳- برطبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: چنانچه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد. طبق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، دادگاه  طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشرخواهد کرد. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر خواهد شد.

مطالب بیشتر  طلاق از دیگاه روانشناسی

۴- درخواست صدور حکم طلاق با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشند، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مانند اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یاعلیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگرغیرقابل تحمل بشود، زن وکیل  میباشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.

 

۳-طلاق توافقی:

بررسی شرایط طلاق توسط موسسه حقوقی آوا : دربحث طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگرتوافق کرده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایرحقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته باشند و به دادگاه جهت ضبط در پرونده ارایه دهند.

برای اجرا شدن حکم طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه بعد از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع داده و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین کنند و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داورخواهد کرد.

داوران منتخب یا منصوب ازسوی دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده باشند و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند واگر موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند که با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق  حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شده و وارد شناسنامه زوجین می شود.

دادگاه  در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نبوده و رویه قضایی ( قدم به قدم با مراحل قضایی طلاق خلع)  در این مورد این است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد که معمولا پزشکی قانونی است معرفی می شود و یا آن که دادگاه برمبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند.

مطالب بیشتر  حق الوکاله طلاق
مدت اعتبار این گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدورآن است، و اگر تا پایان این مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط میشود.

در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegalmag.ir مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین  بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت به نشانی  avalegal.ir تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین مراجعه به دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته می شود.

برطبق قانون طلاق، اگرمردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق این را دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستد وچنانچه شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل که همان وکالت در توکیل است در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد به دادگاه مراجعه کند.

بررسی شرایط طلاق توسط موسسه حقوقی آوا : با درخواست زن دادگاه همان موقع میتواند حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه  فوق الذکر خود را طلاق دهد. چنانچه زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

باید به ایت نکته توجه داشت که در این نوع طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق که به صورت ایقاع و در اراده مرد است مداخله ای  ندارد. 

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

 

موسسه ما آوای شماست…

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *