تجدیدنظر چیست

تجدیدنظر چیست ؟

تجدیدنظر چیست : موسسه حقوقی آوا در این مقاله به بررسی عنوان  تجدید نظر و شرایط دادخواست آن و هم چنین دیگر احکام مربوط به آن پرداخته است.

طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین‌دادرسی‌مدنی برخی از احکام قطعی نیستند و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند.

تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه دادگاه تجدیدنظر، دعوایی را که قبلا به واسطه دادگاه بدوی مورد تحلیل قرار گرفته  است را مجددا مورد بررسی ماهیتی قرار می‌دهد.

شروع به رسیدگی دادرسی تجدیدنظر، مانند دادرسی بدوی نیازمند درخواست محکوم‌علیه رای بدوی (تجدیدنظر خواه) می‌باشد. این درخواست باید در غالب دادخواست صورت گیرد.

در صورت هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله حقوقی آوا به نشانیhttp://avalegalmag.ir/ مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید.

در اینجا نکته ای که حاییز اهمیت است، این است که شخص در خواست کننده باید ظرف مدت معینی ارائه کند که در ذیل توسط موسسه حقوقی ما به شرح آن پرداخته است.

 

مهلت ارایه داخواست تجدیدنظر:

به موجب ماده‌ی ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده‌ی رای بدوی،‌ یا به دفتر شعبه‌ اول دادگاه تجدیدنظر و در صورتی که متقاضی در بازداشت باشد، به دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم کند.

این مهلت برای افراد داخل ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رای بدوی می‌باشد. یا در صورتی که رای غیابی باشد همین مهلت پس از انقضای مهلت واخواهی می‌باشد.

تجدیدنظر چیست : پس از تقدیم دادخواست هر کدام از مراجع ذکر شده در فوق باید رسیدی مشتمل بر نام، نام خانوادگی تجدید نظرخواه و طرف دعوا، تاریخ تسلیم،‌ شماره‌ی ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کنند.

این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی ‌محسوب می‌شود و در صورتی که دادخواست به دفتر شعبه‌ نخست دادگاه تجدیدنظر ارایه شده باشد،‌ دفتر دادگاه مزبور باید آن را پس از ثبت و دادن رسید، به دادگاه صادر کننده‌ی رای بفرستد. دفتر بازداشتگاه نیز موظف است، پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر آن را به دفتر صادرکننده‌ی حکم اصلی(دادگاه بدوی) ارسال کند.

 

شرایط دادخواست تجدیدنظر:

 تجدید نظر چیست؟ طی این مشاوره حقوقی، دادخواست تجدیدنظر باید دارای شرایطی باشد که می‌توان این شرایط را بر اساس ضمانت اجرای آن به سه دسته تقسیم نمود:

‌الف) شرایطی که ضمانت اجرای آن پیش‌بینی نشده است:

دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های چاپ شده‌ی مخصوص نوشته شود، همچنین به زبان فارسی باشد و  حتما توسط دادخواست دهنده امضا شده باشد.

برای این شرایط هیچ ضمانت اجرایی در قانون پیش‌بینی نشده است؛ علت پیش‌بینی نشدن ضمانت اجرا برای رعایت ننمودن این شرایط، این نیست که این شرایط اهمیتی ندارد، بلکه از نظر قانون‌گذار،‌ چنانچه برگی فاقد این شرایط باشد اصولا دادخواست شمرده نمی‌شود، و حتی صلاحیت ثبت در دفتر دادخواست را ندارد و بنابراین توقیف و رد آن نیز ممتنع می‌باشد.

ب)  شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست می‌باشد:

در صورتی که نام و نام خانوادگی خواهان و یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، در این صورت دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او جانشینش رد می‌شود. قرار رد دادخواست در این خصوص، جهت اطلاع تجدیدنظرخواه به دیوار دادگاه نسب می‌شود و نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از الصاق آن به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر می‌باشد. (این مدت برای افراد مقیم خارج از ایران دو ماه می‌باشد).

چنانچه دادخواست به دفتر شعبه‌ی نخست دادگاه تجدیدنظر ارایه شده باشد،‌ از آن جا که دفتر دادگاه مزبور باید آن را پس از ثبت کردن و دادن رسید، به دادگاه صادر کننده‌ی رای بفرستد،‌ بنابراین قرار رد دادخواست را باید دادگاه بدوی صادر کند.

اعتراض به قرار رد دادخواست نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و به دادگاه بدوی سپرده می‌شود تا آن را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. رای دادگاه تجدیدنظر، چه در تایید قرار رد دادخواست و چه در رد آن قطعی است و قابل شکایت و اعتراض نمی‌باشد.

ج) شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف داخواست می‌باشد:

در دادخواست تجدیدنظر باید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل تجدیدنظرخوانده قید شود. علاوه بر این مشخصات، حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده، دادگاه صادر کننده و همچنین تاریخ ابلاغ آن باید در دادخواست نوشته شود چنانچه تجدیدنظرخواه به دلیل جدیدی استناد نموده باشد و آن دلیل به صورت سند باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده‌ی آن را پیوست نماید.

در صورتی که دادخواست‌دهنده عنوان قیومیت،‌ولایت،‌ وصایت وکالت یا مدیر شرکت و امثال آن را داشته باشد باید دلیل احراز کننده‌ی سمت خود را نیز پیوست نماید.

دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد تجدیدنظرخوانده‌گان یا تجدیدنظرخوانده به علاوه‌ی یک نسخه باشد. پیوست رای تجدید نظرخواسته الزامی ‌نمی‌باشد ولی مشخصات رای باید در دادخواست قید شود. همچنین وی باید هزینه دادرسی در این مرحله را پرداخت کند.

تجدیدنظر چیست ، عدم رعایت این شرایط منجر به عدم جریان دادخواست (توقیف دادخواست) می‌باشد. مدیر دفتر دادگاه بدوی باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیل به دادخواست‌دهنده،‌ به موجب اخطاریه ابلاغ نماید. (اخطار رفع نقص) مدیر دفتر دادگاه مزبور باید در داخواست تصریح کند که دادخواست‌دهنده باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از دادخواست رفع نقص نماید.

در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان ده روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص یا دادخواست خود را تجدید نماید.

در صورتی که خواهان ظرف مدت معینی،‌ نقایص دادخواست خود را بر طرف کند،‌ دادخواست توسط قراری که توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود رد می‌شود، این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض می‌باشد.

 

دادخواست در دادگاه (دفتر آن) صادرکننده‌ی رای بدوی:

تجدید نظر چیست ؟ با ثبت دادخواست در دفتر دادگاه صادرکننده‌ی رای، این دادگاه (دفتر این دادگاه) تکالیفی دارد که در حالات مختلف متفاوت است. این تکالیف در زیر می‌آید:

الف) حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد:
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه آن را به نظر دادگاه می‌رساند، و دادگاه آن را به موجب قراری رد می‌کند.

ب) حالتی که دادخواست ناقص باشد:
همانطور که در بالا آمد در صورتی که دادخواست ناقص باشد،‌ دادگاه بدوی، این دادخواست را رد می‌کند.

ج) حالتی که دادگاه بدوی رای را غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده باشد:
به صرف اینکه دادگاه بدوی، رای را غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است، دادگاه بدوی نمی‌تواند دادخواست تجدید نظر را رد نماید؛ زیرا این مورد از موارد رد دادخواست در قانون نمی‌باشد.

بنابراین دفتر دادگاه بدوی در صورتی که این دادخواست در مهلت مقرر تقدیم گردد و تکمیل باشد، طبق قانون موظف است آن را بعد از ابلاغ به تجدیدنظرخوانده و گذشت ده روز (طبق ماده‌ی ۳۴۶ آیین دادرسی مدنی) به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید. دادگاه

تجدیدنظر باید قابلیت تجدیدنظرخواهی رای را بررسی کند و در صورتی که قابل تجدیدنظرخواهی نباشد با صدور قرار عدم استماع دعوا از رسیدگی امتناع کند.

در صورت هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله حقوقی آوا به نشانی

http://avalegalmag.ir/ مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

تجدیدنظر چیست ؟ دادخواست در دادگاه تجدیدنظر:

تجدیدنظر چیست ؟ پس از رسیدن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، دفتر کل دادگاه تجدید نظر آن را ثبت کرده و در اختیار مقام ارجاع قرار می‌دهد. (مقام ارجاع مقامی است که مسئول ارجاع پرونده‌ها می‌باشد.) مقام مزبور پرونده‌ را به هر یک از شعب دادگاه تجدیدنظر که صلاح بداند ارجاع می‌نماید؛ پرونده در دفتر ثبت دادخواست‌ها ثبت می‌شود و جهت اتخاذ تصمصیم مقتضی به اطلاع قضات شعبه می‌رسد.

تجدیدنظرخواهی یا از قرار رد داخواست می‌باشد و یا از رای صادره که هر یک را در زیر بررسی می‌کنیم.

‌الف) تجدیدنظرخواهی از قرار رد داخواست:

در صورتی که تجدیدنظر خواه قرار رد دادخواست را مورد تجدیدنظر خواهی قرار داده باشد،‌ دادگاه تنها پرونده را از همین جهت مورد بررسی قرار می‌دهد و بنابراین نیازی به تعیین وقت نمی‌باشد. چنانچه دادگاه قرار را غیر موجه بداند و آن را فسخ می‌نماید و پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه بدوی برمی‌گرداند.

‌ب)تجدیدنظرخواهی از رای صادره از دادگاه بدوی:

تجدیدنظر چیست ؟ چنانچه تجدیدنظرخواهی از خود رای دادگاه بدوی ایجاد شده باشد، در این صورت دادگاه تجدید نظر پرونده را مورد تحلیل و بررسی کامل قرار می‌دهد و در صورتی که دادخواست را ناقص یا خارج از مهلت تشخیص دهد، جهت اقدام مقتضی به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد. و الا به رسیدگی ماهیتی خواهد پرداخت. و در صورتی که رای دادگاه بدوی را غیر قابل تجدیدنظر،‌ بداند قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند.

 که در اینجا عدم رعایت شرایط قانونی یا نقص پرونده در مرحله بدوی موجب نقص رای در دادگاه تجدیدنظر نمی‌شود، ولی دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان دعوای بدوی، فرصت می‌دهد تا ظرف ده روز از آن رفع نقص نماید. در صورت عدم رفع نقص از این داخواست، دادگاه تجدیدنظر، رای صادره را نقض و قرار رد دعوی صادر می‌کند. همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده در مرحله‌ی بدوی مشخص نباشد دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌کند مگر آن که بعدا سمت او محرز شود یا کسی که صلاحیت دارد عمل او را تنفیذ کند.

تجدیدنظر چیست ؟ در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و بهترین وکیل را برای دادرسی پرودنده خود اخذ نمایید،جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری در دادسراهای قوه قضاییه آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

موسسه حقوقی ما آوای شماست…

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699