جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی، نیازی به مراجعه در دادگاه های عمومی و انقلاب نیست و دعوای حقوقی مطروحه مستقیماً زیر نظر محاکم دادگستری می باشند.

هنگامی که میخواهید دعوایی را در دادگستری مطرح نمایید، باید با تقدیم دادخواست، خواسته ی خود را به صورت محرز و دقیق در برگه ی مربوطه تدوین نمایید.

ذکر خواسته خود به تنهایی امر مهمی است که انشاء آن شیوه و فنون خاص خود را دارد که ممکن است به دلایل مختلف و نداشتن فرصت کافی قادر به تنظیم آن نباشید. شما می توانید با مراجعه به موسسه حقوقی آوا از بهترین نگارش در دادخواست خود برخوردار شوید.

 

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

بعد از نوشتن برگه دادخواست جهت ارجاع آن ، به شعبه اول دادگستری مراجعه نمایید تا مورد بررسی محاکم حقوقی قرار گیرد. چنانچه دعوای حقوقی شما مربوط به صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد، پیرو آن به شوراها ارجاع می شود.

جهت ثبت دادخواست دعاوی حقوقی خود، به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده و بعد از ثبت آن مطابق با خواسته پرونده به شعب حقوقی یا شورا، ارسال خواهد گردید.

مدیریت دفتر دادگاه می بایست پرونده مطروحه را جهت تعیین وقت رسیدگی به محضر دادگاه برساند و پس از دستور به تعیین وقت رسیدگی پرونده، جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.

پس از تعیین رأی حکم دادگاه، طرفین از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم مربوطه تقاضای تجدیدنظر خواهی کنند. در صورتی که حکم صادر شده غیابی باشد، محکوم علیه غایب می تواند درخواست واخواهی نماید.

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۵ (۱ رای)