سرقت مسلحانه

عناصر اصلی سرقت

برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد:

 

الف: عنصر مادی:  به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می‌شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مال دیگری را ببرد.

ب: عنصر معنوی: شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء‌نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء‌نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود باید اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.

عنصر قانونی:  اگر یک عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می‌شود. برای تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی در قانون جرم باشد براین اساس شخص مجرم را می‌توان مجازات کرد.

 جدیدترین اخبار حقوقی تنها در اینجا

انواع سرقت: سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:

۱- سرقت حدی

۲-سرقت تعزیری

 

حال در اینجا میپردازیم به بررسی سرقت مسلحانه:

"<yoastmark

سرقت مسلحانه

یکی از انواع سرقت، سرقت مسلحانه است که باعث می‌شود شخص مجرم از چند جهت مجازات شود. اما جدای از مجازات سرقت مسلحانه که خود به چند دسته تقسیم می‌شود یکی دیگر از جرایم سرقت اسلحه و مهمات است.

 

تعریف حقوقی سرقت مسلحانه

سرقت مسلحانه در قانون کشورمان به دو صورت در مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. براساس ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هرگاه سرقت پنج شرط زیر را داشته باشد، سارق به پنج تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند؛ از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.سرقت مقرون به آزار هم براساس ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تعریف می‌شود. در این ماده قانونی آمده است هرگاه سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات تعیین‌شده در این ماده محکوم خواهد شد.

 سرقت مسلحانه از منزل که این نوع سرقت به موجب لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، دارای مجازات سنگینی است.هر گاه یک یا چند تن برای سرقت، وارد منزل کسی شوند، هرچند یکی از آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ از سارقین هم مسلح نباشند، به مجازات حبس ابد یا اعدام محکوم می‌شوند.

سرقت مسلحانه گروهی در شب، یکی دیگر از انواع مختلف سرقت است. طبق ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه سرقت در شب واقع شده و سارقین، ۲ نفر یا بیشتر باشند و حداقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، به ۵ تا ۱۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی، سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) هر گاه با اسلحه باعث ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن امنیت مردم شود، محارب است که در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چپ یا تبعید محکوم می‌شود.

 

حال میپردازیم به محاربه در سرقت مسلحانه و مجازات آن

در تعریف محاربه باید گفت براساس ماده ۲۷۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود. هرگاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد اما بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

 

راهزنی

ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.» بنابراین راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در مسیر و خیابان‌ها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.

سارق مسلح و راهزن هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب محسوب شده و به یکی از کیفرهای قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و تبعید به دیاری دیگرمحکوم می‌شود .

۱- محل وقوع جرم دزدی راهزنی و مسلحانه باید یکی از راههای خارج شهر یا روستا باشد.

۲-سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد

۳-کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین

۴-مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یک نفر باشد.

۵-تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین.

۶-غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی الارض.

 

شرایط و ارکان راهزنی

محل وقوع جرم سرقت مسلحانه و راهزنی باید یکی از راه‌های خارج شهر یا روستا باشد .

سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر یا گرم مثل تفنگ باشد همچنین کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین باید صورت گیرد.

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حداقل یک نفر از آنها مسلح باشد یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شوند .

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برآیند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند. ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند.

مأمورانی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی معاونت کرده یا وسایل فرار آنها را فراهم آورند به حبس با اعمال شاقه از ۱۰ الی ۱۵ سال محکوم می‌شوند.

 

سرقت مسلحانه از بانکها ، صرافی ها و یا جواهرفروشی ها

هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک‌ها یا صرافی‌ها یا جواهرفروشی‌ها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌ اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌ مرتکبان در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد، مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ۱۰ تا پانزده سال و ‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرم از دو تا پنج سال خواهد بود. سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها نوع دیگر از سرقت‌ها است که به موجب ماده واحد قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها مصوب ۱۳۳۸ برای این نوع سرقت، حبس ابد و در صورت کشته شدن کسی، اعدام در نظر گرفته شده است.

از دیگر مباحث سرقت مسلحانه میتوان به سرقت تعزیری مشدد اشاره داشت که بیان میداردهرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد. عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده‌اند عبارتند از: سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل‌های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.

 

مجازات سرقت مسلحانه

در دعاوی کیفری در خصوص سرقت مسلحانه در صورتی که موضوع را محاربه بدانیم به دلیل عنوان محارب مطابق بر ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات های متعددی برای آن در نظر گرفته شده است که از آن جمله اعدام و صلب و قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد می باشد.

در صورتی که دو یا چند نفر با اجتماع و نقشه قبلی به بانکها یا صرافیها، یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال  به صورتی که مسلحانه  هستند حمله برده باشند و همچنین در مورد  سرقت مسلحانه ای که  از جنس محاربه نباشد و عنوان تعزیر برای آن بتوان قائل شد مطابق بر قانون مجازات اسلامی مواد ۶۵۱-۶۵۴ به حبس بین ۵ سال تا ۲۵ سال توسط دادگاه کیفری محکوم خواهند شد.

 

 

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی کیفری

در خصوص صلاحیتی که مربوط به دعوای کیفری سرقت مسلحانه و راهزنی می باشد اداره  حقوقی قوه قضائیه نظریه ای را به شرح ذیل بیان داشته است :

با توجه بر اینکه سرقت مسلحانه براساس ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی محاربه می باشد و رسیدگی به جرایمی که با موضوع محاربه  می باشند در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب خواهد بود در نتیجه راجع به دعوای کیفری سرقت مسلحانه بایستی دادسرا و دادگاه  انقلاب  را صالح بدانیم و قوانینی که در مورد تشدید مجازات سارقین مسلح می باشد منسوخ خواهد بود.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)
مطالب بیشتر  بررسی انواع ایراداتی که خوانده می تواند به دعوای خواهان وارد نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *