عملکرد موسسه حقوقی در اعاده دادرسی

عملکرد موسسه حقوقی در نحوه دادرسی

 

عملکرد موسسه حقوقی در نحوه دادرسی ، دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. اطلاعات بیشتر در این زمینه را توسط مطالب گردآوری شده از موسسه حقوقی ما دنبال کنید تا اگر قضاوت خطایی درباره شما شد بدانید که چه باید انجام دهید.

 

در اصطلاح حقوقی، برسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادر کننده ی حکم، اعاده ی دادرسی نامیده می شود.

در حقیقت برای اینکه رای دادگاه ها مصون از خطا باشد، اعاده ی دادرسی پیشبینی شده است.

 

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی اصلی: خواهان اعاده دادرسی، بدون آنکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، به‌صورت مستقل آن را درخواست می‌کند. اعاده دادرسی اصلی نیازمند تقدیم دادخواست است و به دادگاه صادر کننده‌ی حکم مورد درخواست، تقدیم می‌شود. رسیدگی به اعاده دادرسی نسبت به حکمی که از دادگاه تجدید نظر صادر شده، در همان دادگاه انجام می‌شود حتی اگر حکم مزبور به تأیید حکم مرحله‌ی نخستین صادر شده باشد.

اعاده دادرسی طاری: در صورتی‌که در اثنای رسیدگی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و شخصی که این حکم علیه وی استناد شده نسبت به این موضوع درخواست اعاده دادرسی نماید به آن اعاده دادرسی طاری می‌گویند. درخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.

 

تفاوت اعاده ی دادرسی عام با اعاده ی دادرسی خاص:

۱- در اعاده دادرسی عام فقط شامل احکام کیفری قطعی است،اما اعاده دادرسی خاص شامل آراء کیفری و حقوقی قطعی می باشد.
۲- در اعاده دادرسی عام مرجع تجویز اعاده دادرسی دیوانعالی کشور است، اما در اعاده دادرسی خاص،مرجع تجویز رییس قوه قضائیه است.
۳- در اعاده دادرسی عام،اعاده دادرسی محدود به مصادیق خاصی است،اما اعاده دادرسی خاص از طریق رییس قوه قضائیه محدود به مصادیق خاص نبوده،بلکه تابع مصداق عام

مطالب بیشتر  وظایف موسسات حقوقی

 (خلاف بین شرع) می باشد.
۴- در اعاده دادرسی عام محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و درصورت فوت یا غیبت محکوم علیه،همسر و وراث قانونی و وصی او،دادستان کل کشور،دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند،اما در اعاده دادرسی خاص علاوه بر افراد مذکور رییس دیوان عالی کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح،رئیس کل دادگستری استان نیز حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
۵- در اعاده دادرسی عام،در صورت تجویز اعاده دادرسی،رسیدگی مجدد در دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی صورت می پذیرد،اما در اعاده دارسی خاص درصورت تجویز اعاده دادرسی،رسیدگی مجدد در شعب خاصی از دیوانعالی کشور صورت می گیرد.

 

شرایط اعاده دادرسی

عملکرد موسسه حقوقی در نحوه دادرسی ، موسسه حقوقی آوا با جمع آوری مطالبی در این زمینه و به شما کمک خواهد کرد تا به نتیجه مطلوب خود برسید این شرایط بدین شرح می باشند:

بر خلاف تجدید نظر خواهی، اعتراض ثالث یا فرجام خواهی که با یک ادعا شخص محکوم قابل طرح و رسیدگی هستند. برای اعاده دادرسی لازم است که شخص علاوه بر ادعا، دلایل و مستندات قانونی لازم برای اثبات ادعا خود را به همراه دادخواست ارائه دهد.

ممکن است رای صادره توسط دادگاه با خواسته خوانده در دادخواست اولیه مطابقت نداشته باشد.

ممکن است دادگاه به مبلغی بیش از خواسته خواهان رای داده باشد. این مورد زمانی اتفاق می افتد که خواسته خواهان وجه رایج یا مال کلی (۱۰۰ کیلو برنج) باشد.

در مفاد حکم صادره توسط دادگاه اختلاف وجود داشته باشد.

برای مثال ممکن است دادگاه شرط ضمن قرارداد را باطل اعلام کند اما انجام شرط توسط طرف مقابل را لازم بداند.

اگر یک دعوا با اصحاب دعوا و سبب یکسان دو بار در یک دادگاه یا در دو دادگاه اما در یک حوزه قضایی مطرح شود و در نهایت دو رای متضاد صادر شود. شخص محکوم علیه می تواند با استناد به این دو حکم دادخواست اعاده دادرسی را مطرح کند.

مطالب بیشتر  اهلیت

بخاطر داشته باشید هر دو رای صادره باید حکم باشند و اصحاب و سبب دعوا یکی بوده و در یک دادگاه یا دو دادگاه در یک حوزه قضایی مطرح شود.

اگر شخصی با حیله و تقلب دلایلی ارائه دهد و در نهایت رای دادگاه به نفع او صادر شود، حتی اگر این دلایل تاثیر جزیی در حکم صادره داشته باشد، طرف مقابل می تواند با اثبات این حیله و تقلب دادخواست اعاده دادرسی مطرح کند.

ممکن است در مواردی رای براساس سند ارائه شده توسط خوانده یا خواهان صادر شود اما پس از صدور رای، جعلی بودن سند به نحوی اثبات شود در این زمان کسی که حکم دادگاه به ضرر او صادر شده است می تواند با استناد به جعلی بودن سند، درخواست اعاده دادرسی کند.

گاهی شخصی در دادگاه سندی را برای اثبات ادعا خود مطرح می کند اما دادگاه به علت ادعا طرف مقابل مبنی بر جعلی بودن سند، آن را جعلی تشخیص می دهد. شخصی که مالک سند بوده است می تواند با اثبات اصالت آن درخواست اعاده دادرسی کند.

اگر شخص محکوم، پس از صدور رای به دلایل جدیدی دست پیدا کند می تواند با استناد به این دلایل دادخواست اعاده دادرسی مطرح کند.

اگر رییس قوه قضاییه حکم صادره توسط دادگاه را خلاف شرع تشخیص دهد، می توان نسبت به این حکم درخواست اعاده دادرسی کرد.

 

مهلت اعاده دادرسی

مهلت اعاده دادرسی برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور ۲ ماه می باشد.

مهلت اعاده دادرسی در آرا حضوری از زمان ابلاغ حکم و در آرا غیابی از زمان پایان مهلت واخواهی یا تجدید نظرخواهی آغاز می شود.

مطالب بیشتر  بررسی قرار دستور موقت و احکام آن در موسسه حقوقی

همچنین در مواردی که پس از صدور حکم، دلایل و مستندات جدیدی برای اثبات ادعا بدست می آید، مهلت اعاده دادرسی از زمان کشف دلایل جدید محاسبه می شود.

اگر دلیل اعاده دادرسی وجود دو حکم متضاد باشد، زمان اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ دومین حکم محاسبه می شود.

اگر سبب اعاده دادرسی اثبات جعل یا حیله طرف مقابل باشد، مهلت اعاده دادرسی، از زمان ابلاغ حکم مربوط به اثبات جعل یا حیله آغاز می شود.

 

مرجع صالح به رسیدگی

طبق قانون، دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید در دادگاهی مطرح شود که حکم قطعی را صادر کرده است.

اگر دادگاه بدوی حکم را صادر کرده و حکم بدون تجدید نظرخواهی، قطعی شود. دادخواست اعاده دادرسی باید در دادگاه بدوی مطرح شود.

اما اگر دادگاهی که حکم قطعی را صادر می کند دادگاه تجدید نظرخواهی باشد، دادخواست اعاده دادرسی باید در این دادگاه مطرح شود.

تفاوت اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر با دادگاه بدوی در این است که اگر اعاده دادرسی در دادگاه بدوی انجام شود، امکان تجدید نظرخواهی دارد اما اگر اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظرخواهی مطرح شود، حکم صادره قطعی می باشد.

دادخواست اعاده دادرسی طاری همانطور که در بالا گفته شد باید در دادگاهی مطرح شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است.

 

 

هزینه ی اخذ وکیل برای اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر چگونه است؟

هزینه اخذ وکیل برای اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

موسسه حقوقی آوا با بیش از صد وکیل در سرتاسر کشور آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشند تا توسط بهترین وکیل بتوانید مسائل خود را حل و فصل نماید. و یا برای مطالعه در خصوص مشکلات قانونی از سایت مجله موسسه حقوقی آوا استفاده نمائید.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699