نكات اساسي كه در تنظيم يك قرارداد بين المللی بايد مورد توجه قرار گيرد

نکات اساسی که در تنظیم یک قرارداد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد

نکات اساسی که در تنظیم یک قرارداد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد :موسسه حقوقی آوا  در این مقاله به مهم ترین نکاتی که در تنظیم یک قرارداد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد،پداخته و شما از این موارد مهم و اساسی آگاه می سازد.

مقدمه

نکات اساسی که در تنظیم یک قرارداد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد : در تنظیم توافق نامه های بین المللی باید نکاتی را مورد توجه قرار داد تا امضا و اعمال قراردادها منجر به ضرر و زیان طرفین نشود. این نکات مشمول: بازرسی و نظارت، نحوه حمل کالا، اسناد حمل، ترخیص کالا، ضمانتنامه ها، تعدیل قیمت، نقشه ها و دستورالعمل ها، هزینه ها،

حقوق و عوارض گمرکی، بیمه کالاهای خریداری شده، مالیات، دیرکرد و جریمه، حق واگذاری انجام موضوع قرارداد به غیر، مشخصات طرفین قرارداد، نوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد ، ارز مورد قرارداد، نحوه پرداختها، فورس ماژور، قانون حاکم بر قرارداد، فسخ، ابطال، زبان قرارداد، ضمائم قرارداد و… که در این مقاله بطور جامع و کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موسسه حقوقی (آوا) در ذیل به تفصیل درباره ی تمامی احکام و مسائلی که مربوط به طرفین قرارداد است ،خواهد پرداخت.

۱- مشخصات طرفین قرارداد

قرار داد ها اکثرا دو طرفه می باشند، تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از قوانین حقوقی است. در این رابطه ذکر موارد زیل در قراردادهای بین المللی الزامی است:

الف- نام و نشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد.

ب- نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد. شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضای قرارداد.

ج- نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد بر اساس مدارک قانونی. طرف خارجی قرارداد بایستی مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تایید مراجع ذیصلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسولگری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید.

د- نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار موسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادر کننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضای قرارداد.

ه- سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد بر حسب موضوع قرارداد در صورت نیاز.

۲- نوع قرارداد

بیان موضوع قرارداد بطور دقیق لازم می باشد.

نوع، مقدار، مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد باید احراز شود.

چنانچه موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد، نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود.

۳- مدت قرارداد

در متن قرارداد باید تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد جدول زمان بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد شود.

ضمنا بر حسب نوع قرارداد تغییرات احتمالی که ممکن است در مدت قرارداد و شرایط آن  ایجاد گردد، نیز پیش بینی شود.

 

۴- مبلغ قرارداد

تمام مبلغ قرارداد باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم ارزی و ریالی ذکر شود.

هم چنین نسبت یا مقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد. باید اجزا مبالغ ارزی و ریالی قرارداد از قبیل قیمت کالا، هزینه حمل، خدمات و غیره با توجه به مقررات ارزی کشور و به تفکیک در قرارداد قید گردد.

مبنای قیمت گذاری کالا اعم از فوب، سی.اند.اف و غیره باید مشخص و قیمت واحد کالا بر مبنای خالص یا ناخالص دقیقاً مشخص شود.

 

۵- ارز مورد قرارداد

ارز مورد قرارداد طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

 

۶-  روش های مختلف نحوه پرداخت

الف- ریالی: قسمتی و یا کل مبلغ قرارداد به ریال در مقابل اسناد و طبق شرایط مذکور در قرارداد در داخل کشور قابل پرداخت است.

ب- ارزی: پرداخت ارزی هر قراردادی به یکی از صور زیر خواهد بود:

اعتبار اسنادی

نکات اساسی که در تنظیم یک قرارداد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد :رایج ترین نوع پرداخت مبلغ ارزی قراردادها، توسط اعتبار اسنادی می باشد که  در آن طرف خارجی قرارداد با ارائه اسناد و برطبق شرایط اعتبار اسنادی مربوطه می تواند از مبلغ آن استفاده کند. اعتبار اسنادی جهت کالا و خدمات هر دو قابل افتتاح است. شرایط پرداخت از قبیل: مبلغ پیش پرداخت، درصد پرداخت در مقابل اسناد حمل کالا و صورت وضعیت های تایید شده خدمات باید بطور دقیق در قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسنادی قید گردد.

هزینه های ثبت سفارش و هزینه های تبعی آن در شرایط عادی معامله بر عهده طرف ایرانی قرارداد و هزینه های بانکی خارج از ایران بر عهده  طرف خارجی قرارداد می باشد. این شرایط و یا خلاف آن باید در قرارداد و برگ گشایش اعتبار اسنادی درج شود. در افتتاح اعتبار اسنادی و در تعیین نوع اعتبار اسنادی(قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن، قابل انتقال بودن یا غیر قابل انتقال بودن، قابل تقسیم یا غیر قابل تقسیم بودن) دقت کافی لازم است. اعتبار اسنادی تایید شده افتتاح نگردد مگر با صلاحدید بانک مرکزی، رعایت مقررات بانکی  که در این مورد لازم است.

 پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد از محل وام و یا اعتبار دریافتی طرف ایرانی قرارداد با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی انجام می پذیرد،و مبلغ درصد و نحوه استفاده از وام نیز در قرارداد ذکر می گردد.

 

– حواله ارزی

در موارد خاص می توان با جلب  نظر توسط بانک مرکزی پرداخت مبلغ ارزی قرارداد را از به روش حواله ارزی، انجام داد.

 

– بروات ارزی

تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد برواتی که طرف خارجی قرارداد همراه با اسناد مربوطه برای طرف ایرانی قرارداد می فرستد، پس از قبولی طرف ایرانی قرارداد در سررسید قابل پرداخت می باشد.

 

۷- بازرسی و نظارت

در صورتی که کالای موضوع قرارداد نیاز به آزمایش و یا بازرسی قبل از حمل، پیدا کند، باید طرف خارجی قرارداد متعهد شود که تسهیلات لازم را برای انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت کننده هزینه های ذکر شده نیز در قرارداد مشخص گردد. آزمایش و بازرسی قبل از حمل  حتما باید به واسطه ی طرف ایرانی قرارداد یا نماینده وی و یا موسسات بین المللی که با توافق طرفین انتخاب می شوند، صورت گیرد. بدیهی است این امر دلیلی برای کاهش و یا سلب مسئولیت حقوقی طرف خارجی قرارداد نخواهد بود.

 

۸- نحوه حمل کالا

نحوه بسته بندی کالا باید با در نظر گرفتن حساسیت، کیفیت و مشخصات کالا، متناسب با طریقه حمل مشخص گردد. علاوه بر رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی در نوع بسته بندی چنین باید نظرات طرفین عقد و مقررات خاص شرکتهای حمل و نقل نیز در متن قرارداد گنجانیده شود. البته مطلوب است که بر روی هر بسته نام و مشخصات سازمان و یا شخص خریدار طبق فرم مورد توافق درج شود.

– اعلام حمل کالا

طرف خارجی قرارداد باید در زمانی که مقرر شده، آماده بودن کالا برای حمل و بندر بارگیری را اعلام کند و به محض حمل کالا، اطلاعات مربوط به محموله از قبیل نام، وسیله حمل، تاریخ حرکت و سایر مشخصات لازم را به طرف مقابل مخابره نماید. نوع مخابره باید در قرارداد ذکر شود و در صورت صلاحدید،بیایند انجام چند مخابره را الزامی کنند.

– اسناد حمل

لازم است که در متن قرارداد صورت اسناد حمل دقیقا مشخص و ذکر شود.  قراردادهایی که قیمت کالاهای حمل شده از طریق اعتبارات اسنادی پرداخت می شوند،متعدد می باشند

اسناد حمل به شرح ذیل می باشد:

 

الف- سیاهه امضا شده در سه نسخه که دو نسخه آن به گواهی اطاق بازرگانی محل رسیده باشد. همچنین گواهی ذکر شد باید به تایید کنسولگری و یا سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در آن کشور نیز برسد.

 

در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

موسسه ما آوای شماست…

 

حال می رسیم به اساسی ترین نکاتی که در تنظیم  یک قرار داد بین المللی باید مورد توجه بسیار قرار بگیرد، که موسسه حقوقی ما در این مقاله به تحلیل و بررسی آن پرداخته است.

ب- بارنامه بدون قید و شرط(نوع بارنامه اعم از زمینی، دریایی، هوایی و یا سرتاسری مشخص شود). رسیدهای موسسات کارگزار حمل و نقل و رسید انبار را نباید به عنوان بارنامه پذیرفت.

ج- گواهی مبدا با ذکر نام کشور سازنده کالا در سه نسخه.

چنانچه بر اساس مقررات بعضی از کشورهای طرف قرارداد صدور گواهی مبدا امکان پذیر نباشد، باید با مذاکره طرفین معامله سند دیگری که حاکی از تعیین محل ساخت کالا باشد جایگزین گواهی مبدا گردد.

د- صورت بسته بندی کالا(حاوی وزن، ابعاد، و جز به جز محتویات هر بسته و در صورت لزوم سایر مشخصات) در سه نسخه.

ه- گواهی کیفیت و کمیت کالا که به تایید موسسه بازرسی کننده منتخب رسیده باشد در سه نسخه.

و- در صورتی که علاوه بر اسناد فوق الذکر، اسناد دیگری از قبیل گواهی بهداشت، قرنطینه کشاورزی، گواهی آزمایش کارخانه، سیاهه حمل و غیره مورد احتیاج طرف ایرانی قرارداد باشد، جزء اسناد حمل منظور گردد و چنانچه گواهی بعضی از اسناد توسط کنسولگری و یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور طرف خارجی قرارداد مورد نیاز طرف ایرانی قرارداد باشد در متن قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسنادی آورده شود.

– وسیله حمل کالا

حمل کالا به روش زمینی، دریایی و هوایی یا ترکیبی از آنهاست که با توجه به نوع کالا و حساسیت و دوام آن انتخاب می شود. در این مورد رعایت و قید موارد زیر توصیه می شود:

الف- حمل کالا در یک دفعه صورت خواهد گرفت یا در دفعات متعدد و اگر در دفعات متعدد حمل کالا انجام می گیرد تعداد دفعات باید معلوم شود.

ب- تغییر بین راهی طریقه حمل(Transshipment) بدون اجازه قبلی طرف ایرانی قرارداد مجاز نمی باشد.

ج- حمل هوائی و دریایی کالا باید بوسیله هواپیمایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا مباشرت آنها انجام پذیرد.

۹- ترخیص کالا

نحوه ترخیص کالا باید در متن قرارداد مشخص گردد. در قراردادهای خرید کالا ترخیص بر عهده طرف ایرانی قرارداد خواهد بود. ورود موقت لوازم کار فروشندگان و پیمانکاران برابر مدارک گمرکی در قبال ضمانتنامه های بانکی معتبر برای خدمات خاص موضوع قرارداد و در مدت معین و مورد توافق طرفین، مجاز و کلیه هزینه های مربوطه بر عهده فروشندگان و پیمانکاران خواهد بود. در مورد ورود موقت مقررات گمرکی کشور باید رعایت گردد.

 

۱۰- ضمانتنامه ها

۱-۱۰- ضمانت نامه پیش پرداخت

در صورتی که در قرارداد، انجام پیش پرداخت به طرف خارجی قرارداد پیش بینی شده باشد، در مقابل باید ضمانت نامه ای حداقل به همان مبلغ از طرف خارجی قرارداد اخذ گردد.

الف- مبلغ ضمانت نامه از ۲۵ درصد ارزش قرارداد بیشتر نباشد مگر با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه و تایید بانک مرکزی ایران.

ب- ضمانتنامه توسط بانک یا موسسه اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران صادر گردد.

ج- ضمانت نامه کاملا بدون قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد.

د- ضمانت نامه دارای مدت و به درخواست طرف ایرانی قرارداد قابل تمدید باشد. چنانچه بانک به هر علتی نخواهد و یا نتواند ضمانتنامه را تمدید کند متعهد است و چه ضمانتنامه را به طرف ایرانی قرارداد پرداخت نماید.

ه- در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید و ضبط و یا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی، از طریق نوشته و یا تلگراف رمزدار طرف ایرانی قرارداد ویا بانک کارگزار طرف ایرانی صورت می پذیرد.

و- مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور کتبی طرف قرار داد ویا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت. بانک صادر کننده ضمانت نامه در پایان سررسید برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرار داد نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه طرف ایرانی اقدام می نماید.

ز- از ضمانت نامه هائی که به صورت اعتبار اسنادی صادر می گردد خودداری شود.

ح- در متن ضمانت نامه تاریخ شماره و موضوع قرارداد و همچنین شماره و تاریخ اعتبار اسنادی مربوطه قید گردد.

ط- وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد باشد.

دستگاه های اجرایی موظفند درخواست تمدید، ضبط و یا ابطال ضمانت نامه را حتما قبل از تاریخ سررسید آن انجام دهند. در صورت عدم دریافت درخواست فوق بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به هزینه طرف ایرانی قرارداد تمدید و مراتب را به طرف ایرانی ابلاغ نماید.

 

کسور وجه الضمان

در قراردادهای خرید کالا و خدمات با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط مربوطه می توان مبلغی وجه الضمان کسر نمود. در این مورد نحوه کسر و استرداد مبلغ وجه الضمان باید در قرارداد قید گردد.

 

۱۱- تعدیل قیمت

در صورتی که با توجه به موضوع قرارداد پیش بینی تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد بایستی چگونگی تعدیل قیمت(به تفکیک بخشهای مختلف قرارداد و  در نظر گرفتن شاخصهای بین المللی و یا مورد توافق) برای قسمت ریالی و ارزی بطور جداگانه دقیقا در متن قرارداد مشخص و قید گردد. برای قراردادهایی که مدت آنها کمتر از یک سال است معمولا تعدیلی صورت نمی گیرد.

 

۱۲- تغییر مقادیر کار

افزایش یا کاهش معامله توسط طرف ایرانی قرارداد در مدت معینی از تاریخ قرارداد و بر اساس قیمتهای قرارداد تا درصدی که مقررات دولتی اجازه دهد مجاز است. پیش بینی تغییر مقادیر کار در طول اجرای قرارداد از نکات مهم است و باید در تنظیم قرارداد آن را مد نظر قرار داد.

 

۱۳- نقشه ها و دستورالعمل ها

در قراردادهای خرید ماشین آلات و تجهیزات فنی، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه نقشه ها و دستورالعمل های لازم برای نصب، بهره برداری و نگهداری را در اختیار طرف ایرانی قرارداد قرار دهد.

 

۱۴- تغییر شرایط و مشخصات فنی

امکان تغییر دادن هر یک از شرایط قرارداد و یا مشخصات فنی با توجه به تاثیر این تغییرات در قیمت، زمان تحویل، ضمانت و سایر ارکان قرارداد باید حین توافق جهت تنظیم قرارداد پیش بینی و در متن درج گردد.

 

۱۵- هزینه ها، حقوق و عوارض گمرکی

در قراردادهای خرید کالا و یا خدمات، کلیه مخارج گمرکی(حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و هزینه های گمرکی) در کشور مقصد بر عهده طرف ایرانی قرارداد (خریدار) می باشد و باید در شرایط مناقصه و در متن قرارداد ذکر گردد. هر شرطی بر خلاف این با طرف خارجی قرارداد معمولا با قوانین آمره کشور بیگانه مغایرت داشته و لازم الوفا نیست.

۱۶- بیمه کالاهای خریداری شده

مبلغ بیمه باربری حداقل با ارزش سی.اند.اف کالا تعیین گردد. با توجه به نوع کالا و حساسیت آن در مقابل خطرات حمل و نقل باید نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاریه اجازه دهد، اقدام به عقد قرارداد بیمه نمود.

انجام مشاوره و کسب راهنمایی های ضروری از متخصصان شرکتهای بیمه ایرانی بسیار مفید است. چنانچه تغییر شرایط قرارداد تاثیری بر شرایط بیمه نامه داشته باشد، لازم است که در بیمه نام نحوه تغییر روشن گردد.

در مورد ماشین آلاتی که استفاده از آن مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمه متناسب از جمله«بیمه نامه تمام خطر نصب» ضروری است. شرایط بیمه نامه باید طبق تعهدات قراردادی پیمانکار تنظیم شود.

پرداخت حق بیمه کالاهایی که به صورت فوب(F.O.B) یا (CSF) خریداری می شود، برعهده خریدار است ولی در قراردادهای کالا و خدمات طرف پرداخت کننده حق بیمه باید صریحا در متن قرارداد مشخص گردد.

چنانچه ترخیص کالا در مدت اعتبار بیمه نامه باربری انجام نگیرد، تمدید اعتبار بیمه نامه باربری ضروری است.

بیمه نامه ها اصولا باید در ایران صادر شود.

۱۷- حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

در قرارداد بین المللی، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه کارکنان خارجی خود را در نزد سازمان تامین اجتماعی در هنگام انجام موضوع قرارداد بیمه نماید. بدیهی است ترتیب پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی باید در قرارداد پیش بینی شود.

 

۱۸- مالیات

در مورد مالیات می باید نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و در متن قرارداد قید گردد.

کلیه مالیاتهای قانونی متعلق به قراردادهای خرید کالا و یا خدمات بر اساس ضوابط و نرخهای مقرر در قوانین مالیاتی ایران لازم الاجرا و در تاریخ عقد قرارداد بر عهده طرف خارجی قرارداد است و کسر مالیاتهای مربوط به قرارداد بر عهده طرف ایرانی است. مالیات متعلقه بایستی توسط طرف ایرانی قرارداد در هر پرداخت کسر و به حساب اداره دارایی واریز گردد. بدیهی است مالیاتهای کسر شده توسط طرف ایرانی علی الحساب تلقی شده و پرداخت مالیات بر درآمد قطعی سالیانه با خود طرف خارجی خواهد بود. طرفی ایرانی قرارداد مکلف است پس از عقد قرارداد نسخه ای از آن را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و رسید دریافت دارد.

 

۱۹- قطعات یدکی و ابزارآلات

در صورتی تقاضای طرف ایرانی قرارداد، طرف خارجی متعهد شود که هر گونه قطعات یدکی و ابزارآلات تعمیراتی مربوط به کالای خریداری شده را در قرارداد را برای مدت معین بعد از آخرین تحویل کالا در اختیار طرف ایرانی قرارداد بگذارد.

ضمنا طرف خارجی قرارداد متعهد و مسئول گردد که لیست قطعات و ابزار آلات پیشنهادی طرف ایرانی و یا اقلامی که جایگزین آنها می شود را تهیه و به او تحویل نماید.

 

 

۲۰- آموزش

در قراردادهایی که نظر به ماهیت آنها، نیاز به آموزش افراد است، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که نیروی انسانی مورد نیاز را برای نگهداری و بهره برداری از پروژه و ابزارآلات خریداری شده آموزش دهد.

مدت، مکان، روش و سطح آموزش و نیز وسایل آموزشی و تعداد کارآموزان، باید در قرارداد قید گردد و طرف پرداخت کننده هزینه های آموزشی مشخص گردد.

 

۲۱- کارکنان خارجی

نکات اساسی که در تنظیم یک قرارداد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد : هر گاه در قراردادهای خرید کالا و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارجی باشد، باید حدود استفاده از کارکنان خارجی با توجه به نوع تخصص مورد نیاز و سیاست اشتغال در زمان قرارداد با رعایت اصل هشتاد و دوم اساسی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوزهای لازم، تعیین و در قرارداد قید گردد.

کارکنان خارجی که در رابطه با موضوع قراردادی وارد ایران می شوند، باید قبل از ورود رویدار با حق کار را از سفارت یا کنسولگری ایران دریافت دراند. اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قرارداد بعمل می آید.

 

در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

موسسه ما آوای شماست…

۲۲- دیرکرد و جریمه

تاخیر ناشی از تقصیر  طرف خارجی قرارداد در اجرای وظیفه و یا وظایف قراردادی در مدت مقرر در قرارداد، دیرکرد تلقی و مشمول جریمه می شود. قید میزان و نحوه محاسبه جریمه دیر کرد، حداکثر مدتی که مشمول جریمه می شود و حداکثر جریمه قابل اعمال را که با توجه به نوع مشخصات قرارداد تعیین می گردد در قراردادی ضروری می باشد.

تاخیر در انجام تعهدات و یا تاخیر در شروع کار از جانب طرف خارجی، بیش از مهلت های مقرر و پیش بینی شده در قرارداد می تواند یکی از موجبان فسخ قرارداد از سوی طرف ایرانی باشد.

 

۲۳- حق واگذاری انجام موضوع قرارداد به غیر

انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجی اصولا مجاز نمی باشد. واگذاری قسمتهایی از موضوع قرارداد به پیمانکاران دست دوم موکول به موافقت طرف ایرانی است. در این صورت مسئولیت، تعهدات، تضمینات طرف اصلی قرارداد به قوت خود باقی است و طرف ایرانی در صورت لزوم می تواند تعهدات اضافی از طرف خارجی قرارداد و یا پیمانکار دست دوم اخذ نماید.

 

۲۴- فورس ماژور

در انعقاد توافق نامه های بین المللی باید آثاری که مترتب بر قرارداد است، در صورت پیش آمدن حوادث قاهره و فورس ماژور مشخص گردد. منظور از فورس ماژور یا قوه قاهره پیش آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قرارداد را غیر ممکن می کند به نحوی که دفع آن از عهده طرف ایرانی یا خارجی خارج است. تاخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام قرارداد موجبی برای فسخ نیست. در متن قرارداد باید طرفین متعد شوند که شروع و خاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطلاع دهند.

 

۲۵- قانون حاکم بر قرارداد

در قراردادهای دولتی ،قانون حاکم بر اجرای قرارداد، قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. در قراردادهای غیر دولتی نیز طرف ایرانی می تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده، تصریح به متابعت قرارداد از قوانین ایران را بنماید. هر گاه قرارداد در ایران منعقد شود، با توجه به ماده ۹۶۸ قانون مدنی، قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هر گاه محل انعقاد قرارداد خارج از ایران باشد اشتراط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادی ضروری است.

 

۲۶- حل و فصل اختلافات

تمامی اختلافات ناشی از تغییر و اجرای قرارداد، ابتدا در هیئتی مرکب از نمایندگان طرفین بررسی و به طریق دوستانه حل و فصل خواهد شد. هنگامی که مذاکرات دوستانه به نتیجه ای نرسد هر یک از طرفین قرارداد مختار است به دادگاه های صالح جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

رای صادره از سوی دادگاه های ایران قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. این اصل و تصریح به صلاحیت دادگاههای ایران باید در کلیه قراردادهای خرید خارجی مورد توجه و پذیرش قرار بگیرد. هر گاه صلاحیت محاکم ایران را در جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی طرف خارجی مورد قبول قرار ندهد با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نحوه ارجاع به داوری پیش بینی می گردد.

 

۲۷- فسخ

د تنظیم و گردآوری قراردادها به حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر معامله از معامل پیش بینی گردد. جزئیات و شرایط اعمال حق فسخ، نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لزوم مسئولیت هر یک از طرفین در خصوص تامین منافع طرف مقابل بعد  از فسخ باید در قرارداد تصریح شود.

۲۸- ابطال

نظر به حکومت قوانین صلاحیتدار بر اجرای قراردادها، هر گاه موضوع قرارداد و شرایط آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد قرارداد باطل و کان لم یکن خواهد بود.

 

در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

موسسه ما آوای شماست…

 

هر گاه طرف ایرانی(بخش خصوصی) در خارج از ایران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بیگانه بنماید و در اثر عدم تصریح صلاحیت قانون ایران بر تعهدات قرارداد منعقده، قانون خارجی طلب صلاحیت کند و حاکم بر آثار قرارداد گردد، حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد شده به موجب قانون خارجی را معتبر می شناسد که اجرای آن در ایران خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد. قانون مدنی در ماده ۹۷۵ اعلام می دارد:

«محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجزای قوانین مزبور اصلا مجاز باشد».

 

۲۹- مکاتبات

در قرارداد، باید زبان مکاتبات مشخص گردد. بدیهی است زبان فارسی در مکاتبات ارجح بر سایر زبانها خواهد بود و عنداللزوم می توان یکی از زبانهای بین المللی را با توافق طرفین در کنار زبان فارسی جهت مکاتبه مورد پذیرش قرارداد. مشخصات فنی و اسناد تجاری به یکی از زبانهای بین المللی تهیه و تنظیم می گردد.

 

۳۰- زبان قرارداد

هر قرارداد به نسخ مورد لزوم به زبانهای فارسی و یکی از زبانهای بین المللی مورد قبول و تایید طرفین تهیه و تنظیمی می شود.

تمام نسخه ها دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده اند و باید شرط گردد که در صورت هر گونه اختلاف بین متون، متنی که به زبان فارسی است اولویت خواهد داشت. در موارد ضروری می توان یک زبان بین المللی را انتخاب و قرارداد را به آن زبان تنظیم کرد.

 

۳۱- ضمائم قرارداد

ضمائم قرارداد باید در متن قرارداد مشخص و جزء لاینفک آن تلقی گردد تا به عنوان قرار داد صحیحی قلمداد شود.

 

۳۲- تعاریف

نکات اساسی که در تنظیم یک قرارداد بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد : تمامی مفاهیم، اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی درج شده در متن قرارداد باید روشن، مشخص و با رعایت ایجاز باشند. اصطلاحات فنی و حقوقی که مفهوم یکسان و روشن برای طرفین ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن می رود باید به نحو دقیق و واضح مورد بررسی قرار بگیرد.

 

در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

موسسه ما آوای شماست…

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *