مشاور حقوقی در جهت ارائه تامین خواسته

مشاور حقوقی در جهت ارائه تامین خواسته

مشاور حقوقی در جهت ارائه تامین خواسته : تامین در لغت به معنای امن و حفظ کردن و ایمن داشتن و همچنین مفهوم خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس به طور کلی منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. اگر طلبکار به دادگاه درخواست داده باشد و دلایلی اقامه کند که مدیون  برای فرار از دین خود قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال اورا به میزان بدهی اش صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

قرار تامین خواسته یکی از تصمیمات دادگاه است، بنابراین وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… برای درخواست تامین ضروری و لازم است.

 خواهان می تواند پیش از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست مربوط به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده باشد، درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به پذیرش آن است.

تامین خواسته چیست:

مشاور حقوقی در جهت ارائه تامین خواسته : به عبارتی دیگرفاصله‌ی زمانی که بین تحویل دادخواست و شروع دعوای خواهان علیه خوانده‌، تا صدورحکم دادگاه است ممکنه به حدی طولانی شود که خوانده در این فاصله بتواند اموال و وجوه مورد اختلاف خود را که همان خواسته است را به دیگران منتقل کند و به این ترتیب از اجرای موثر حکم به دلایلی همچون «اعسار از پرداخت بدهی» جلوگیری کند.

حال ممکن است فاصله‌ی زمانی موجب نقصان یا عیب در موضوع دعوا شود. قانونگذار برای جلوگیری از چنین مواردی «تامین خواسته» را پیش‌بینی کرده است. خواهان نیزمی‌تواند با گرفتن قرار تامین از دادگاه و اجرای آن، خواسته‌ی دعوا را درتوقیف قرار دهد و امنیت آن را نیز تامین کند تا موضوع دعوا (خواسته) از انتقال و اختفا توسط خوانده یا نقصان وعیب های احتمالی مصون بماند.

ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی بیان می دارد که:

خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

– دعوا مستند به سند رسمی باشد .

-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین آن باشد.

-خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آورده باشد را  نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی ، با درنظر گرفتن میزان خواسته بسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد . صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .

شرایط صدور قرار تامین خواسته:

صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده قانونی او نیاز دارد. پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.خواسته باید منجز یعنی به عبارتی قطعی باشد؛ یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته باشد و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد. همچنین میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛ یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد.

ماده ۱۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی: قرار تامین باید فورأ به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا شود. درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته  میگردد ابتدا باید قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ  شود.

موارد صدور قرار تامین خواسته:

الف ) صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ تامین از خواهان

۱- در صورتی که دعوای اصلی با تکیه براستناد به سندِ رسمی باشد  نه سند عادی؛ حتی اگر دفتردارِ اسناد رسمی آن سند عادی را امضا کرده باشد، رسمی محسوب نمی‌شود.

۲-چنانچه که خواسته و موضوع دعوا در معرض تضییع و تفریط باشد یعنی بیم نقصان و عیب آن وجود داشته باشد و این نکته نیز توسط شهود، امارات و قراین یا معاینه‌ی محلی کارشناسِ دادگاه احراز می گردد.

۳-چنانچه دعوا در مورد اسناد تجاری واخواست شده یعنی اسنادی تجاری که عدم پرداخت آنها تایید شده باشد از قبیل چک و برات و سفته باشد.

 

مطالب بیشتر  مشاوره حقوقی حضوری

ب ) صدور قرار تامین خواسته با گرفتن تامین از خواهان

دربقیه موارد طبق حکم دادگاه، خواهان موظف است که ابتدا خسارت احتمالی را که ممکن است از محلِ صدور قرار تامین به خوانده وارد آمده شده باشد را به صندوق دادگستری پرداخت کند و سپس قرار تامین خواسته را اجرا نماید. این تامین متقابل وجه نقد خواهد بود. درصورتی که در نهایت امر حکم به نفع خوانده صادر بشود، خساراتی که در مدت توقیفِ مال او به موجب قرار تامین خواسته به وی وارد شده ، از محلِ همین خسارتِ احتمالی (تامین خواهان) که خواهان در صندوق دادگستری واریز شده است، پرداخت می‌شود.

این نکته‌ حایز اهمیت است که در نهادِ تامین خواسته این است که خوانده نیز می‌تواند از دادگاه علیه خواهان درخواست تامین نماید. این درخواست در دو مورد قابل بررسی است: اول اینکه خوانده در مورد خسارات ناشی از دادرسی تقاضای تامین بنماید. دوم اینکه خوانده در مورد خسارت ناشی از حق‌الوکالتی که در دعوای جاری مجبور به اخذ وکیل شده درخواست تامین نماید.

مرجع صالح رسیدگی به قرار تامین خواسته:

دادگاه صالح برای رسیدگی به این قرار، همان دادگاهی است که به اصل دعوا می‌پردازد. دادگاه با توجه به درخواست خواهان و پس از احراز صحت شرایط لازم برای صادر کردن قرار تامین خواسته اقدام به صدور قرار تامین خواسته به نفع خواهان می‌کند. پس از صدور قرار نیز ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور این قرار، خوانده تنها در همان دادگاه می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند؛ این قرار قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاهِ تجدیدنظر نخواهد بود.

آثار قرار تامین خواسته:

۱-درخواهان: در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می‌شود و مال از تضییع مصون می‌ماند.

۲-در خوانده: هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین  اعم از منقول یا غیرمنقول ممنوع است و این اثر حتمی است، ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته می‌باشد.

۳-در ثالث شخص ثالث: مال مورد درخواست تامین نزد او می‌باشد حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد.

مواردی که باعث مرتفع شدن قرار تامین خواسته میشود:

۱-چنانچه صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان باشد.

۲-در صورت  از بین رفتن موجباتی که به خاطر آن‌ها درخواست تامین شده باشد.

۳-چنانچه خواهان تا ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواستی ارائه ندهد.

ظرف مدت ۱۰ روزقرارتامین خواسته قابل اعتراض است رسیدگی به قرار فوری و خارج از نوبت است.

 

مطالب بیشتر  اهلیت

درخواست تامین خواسته از سوی دادگاهی صورت می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد قرار تامین قابل تجدید نظر نیست، ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می‌باشد.مطالبه خسارت خوانده بدون هزینه دادرسی و همچنین بدون تشریفات است.

میزان خسارت وارده  را دادگاه تعیین می‌کند از محصول املاک و باغ‌ها به مقدار دوسوم سهم خوانده در صورت تامین خواسته توقیف می‌شود.

طبق ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی: شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند ودر صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادرو این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.

ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی: در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نمی‌باشد دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌کند.و قرار تامین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

قابل اعتراض بودن قرار تامین خواسته:

قرار قبول یا رد تامین خواسته قابل تجدیدنظرنیست اما در صورتی که قرار تامین قبول و صادر شود، ظرف ده روز قابل اعتراض است.

وهمچنین قرار قبول و یا رد قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست، اما قابل اعتراض ثالث می تواند باشد.

 

مطالب بیشتر  هزینه مشاور حقوقی

چنانچه به هر دلیل قانونی تصمیم به درخواست صدور تامین خواسته داشته باشید، توصیه ما به شما  عزیزان این است که قبل از هر اقدامی، با وکلای خبره و با سابقه یک مشاور حقوقی داشته باشید و برای تسهیل و سرعت بخشیدن هر چه بیشتر این موضوع می توانید به راحتی با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی آوا تماس بگیرید تا از مشاوره های تخصصی این موسسه حقوقی بهره مند شوید.

اگر علاقه مند به مطالعه مقالات حقوقی هستید وب سایت مجله موسسه حقوقی آوا را مطالعه فرمائید.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699