مهریه

در اولین ثانیه پس از وقوع عقد زن دارای حقوق و تکالیفی می شود که یکی از این حقوق ها مهریه می باشد.

مهریه در حوزه ی حقوق مالی زن می باشد که به موجب عقد نکاح، مالک این حق می شود و هر زمانی که بخواهد می تواند آن را از همسر خود دریافت نماید.

در صورت موفق نبودن جهت اجرای این امر، قانون زوجه را برخوردار از امتیازاتی مثل: حق حبس تا زمان مطالبه مهریه می داند.

به موجب آن زن می تواند از انجام وظایف زناشویی و وظایفی که در قانون برای زن تعیین شده است، در حین زندگی خودداری نماید تا زمانی که بتواند مهریه خود را بطور کامل دریافت نماید.

در گذشته حوزه اعمال این امتیازات محدود و مورد اختلاف در مراجع قضایی بود اما خوشبختانه توسط رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد حل و فصل قرار گرفت.

مهریه

شایع ترین مورد از موارد مهریه، مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه می باشد.

به موجب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، حدود مطالبه سکه به میزان ۱۱۰ سکه رسید و دریافت نمودن بیشتر آن منوط به تمکن مالی و زیستی او دارد.

مطالبه مهریه به میزان ۱۱۰ سکه به موجب قانون عندالمطالبه قلمداد می شود، یعنی زوج ملزم به پرداخت آن چه بصورت نقد و چه بصورت قسط بندی می باشد و چنانچه پرداخت نشود، حکم حبس او صادر خواهد شد.

 

مابقی مهریه عندالاستطاعه محسوب می شود و زن در صورتی می تواند این میزان را دریافت نماید که یک مالی بجز مستثنیات دین، به دادگاه یا در اجرای ثبت جهت توقیف نمودن آن گزارش دهد.

مال نام برده می تواند منقول، مثل: خودرو، وجه نقد در حساب بانکی زوج و یا غیر منقول مثل: ملک باشد.

حال اگر زوج کارمند باشد، توقیف ۴/۱ یا ۳/۱ حقوق او با در نظر گرفتن فرزند داشتن او، امکان پذیر می باشد.

بنابراین در باب مهریه عندالاستطاعه به موجب قانون محکومیت های مالی  امکان جلب زوج وجود ندارد و دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نیز در اینجا بی معنی می باشد.

 

مهریه

به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی:

به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

با توجه به این ماده هر موردی از طرف زن مثل: نشوز و رابطه نامشروع و.. مانع از دریافت مهریه اش نخواهد شد.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۵ (۱ رای)