چگونگی استرداد جهیزیه

  • 1398-06-05
  • فاطمه سامانی

روابط میان همسران براساس قانون، تعریف و چارچوب مشخصی دارد. یکی از نکاتی که قانون در خصوص زنان به آن توجه ویژه ای دارد، مسائل مالی زوجه است. این کە مرد هنگام طلاق باید تمامی حق و حقوق مادی زن را پرداخت کند، و همچنین زن می تواند طی طرح طرح دعوای استرداد جهیزیه، حق…