فروش مال غیر، یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود. فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق…

یکی از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه‌ این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند. دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699