کار موسسات حقوقی چیست؟ وظایف موسسات حقوقی ، مشاوره خانواده : نقش خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی بسیار موثرو مهم است. به عبارت دیگر رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده وجود داشته و سستی و تباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد. هر قاعده ای که شخص قانونگذار…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699