اشد مجازات در انتظار آدم ربایان آشنایی بیشتر با جرم آدم ربایی : آدم ربایی به انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر و به وسیله زور، تهدید ( خشونت علیه همسر و مشاوره های حقوقی آن در موسسه حقوقی آوا) یا فریفتن وی گفته می‌شود. معنای دیگر آدم ربایی به…