وظایف موسسه حقوقی در جلسه دادرسی انواع جلسه به طور کلی وظایف موسسه حقوقی در جلسه دادرسی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود جلسه دادرسی عادی یا معمولی منظور از جلسه وظایف موسسه حقوقی در جلسه دادرسی عادی (معمولی) جلسه ای است که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان با تعیین وقت…

ابلاغ و انواع آن

ابلاغ و انواع آن  ابلاغ و انواع آن : یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی عادلانه، ابلاغ می باشد. می توان گفت تا ابلاغ صحیحی انجام نپذیرد و دوطرف دعوی، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد. ابلاغ در واقع فرایندی قانونی است که به موجب آن بایستی مخاطب را…