وظایف موسسه حقوقی در جلسه دادرسی انواع جلسه به طور کلی وظایف موسسه حقوقی در جلسه دادرسی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود جلسه دادرسی عادی یا معمولی منظور از جلسه وظایف موسسه حقوقی در جلسه دادرسی عادی (معمولی) جلسه ای است که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان با تعیین وقت…