مشاوره موسسه حقوقی در اعتراض شخص ثالث اعتراض شخص ثالث   مشاوره موسسه حقوقی در اعتراض شخص ثالث ، اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد شود و آن شخص یا نماینده او در هیچ دادرسی که منتهی به رای شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد،…