اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (تعریف لغوی اجاره) تعریف لغوی اجاره اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (تعریف لغوی اجاره) : معنی لغوی اجاره :«بین اَجر، یَاَ جِرُ و هوما اعطیت من اجر فی عمل از اَجَر یَأ جِرُ به معنای اجر و پاداش که در برابر عمل به انسان داده می شود. همچنین اجاره…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (عقود / معانی و اقسام ) :  عقود و معانی آن: اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (عقود / معانی و اقسام ) ، عقد در لغت به معنای ربط و جمع بین اطراف شی می باشد که در اجسام مادی مانند ریسمان و بناء بکار رفته شده است…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (مشروعیت اجاره ) مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات: اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (مشروعیت اجاره ) : مشروعیت اجاره به خصوص قرآنی و احادیث نبوی و اهل بیت و اجماع علماء شیعه و سنی ثابت شده است و همه علماء به اتفاق آراء در مورد اصل…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (اقسام اجاره ) اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره:ممکن است مورد اجاره معین خارجی و یا کلی باشد. الاجاره علی ضربین : معینه فی الذمه فالمعنیه ان یستاجر دارا و عبداً شهراً و سنه و فی الذمه ان یستاجر من فی له حایطاً او نخیط…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (فرق اجاره با عاریه و بیع ) موسسه حقوقی آوا  در این مقاله می پردازد به ذکر مواردی که موجب تفاوت بین دو عقد عاریه ون اجاره شده است.  اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (فرق اجاره با عاریه و بیع ) : این دو عقد دو فرق مهم…