احاله در حقوق بین الملل

  • 1398-05-31
  • فاطمه سامانی
  • وکلا

احاله در حقوق بین الملل احاله در حقوق بین الملل : درهر کشوری نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که از یکدیگر متفاوت هستند. اگرچه روابط حقوقی خود را براساس اوضاع و احوال حاکم بر جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش آمده که محاکم داخلی مکلف اند حقوق و…