توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی : در مورد توقیف حق مزبور در رویه قضایی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای فقط در صورتی قایل به  توقیف می باشند…