اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (عقود / معانی و اقسام ) :  عقود و معانی آن: اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (عقود / معانی و اقسام ) ، عقد در لغت به معنای ربط و جمع بین اطراف شی می باشد که در اجسام مادی مانند ریسمان و بناء بکار رفته شده است…