استیفاء و اقسام آن

استیفاء واقسام آن   مفهوم استیفاء استیفاء درلغت به معنی تمام فرا گرفتن ،تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن ‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌و در اصطلاح موسسه حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرار داد و یا عقد ازعمل…