راه کارهای اصلاح بافت فرسوده شهری بافت های فرسوده سرقفلی حق انتفاع حق ارتفاق بافت تجاری شهرداری بافت های فرسوده شهری با توجه به متحول شدن نوع زندگی ایجاد می شوند، بافت های فرسوده شامل مراحل مختلفی چون بهسازی، نوسازی، استحکام بخشی، بازسازی و… غیره است که هر یک از این موارد بسته به نوع…