عملکرد موسسه حقوقی در نحوه دادرسی   عملکرد موسسه حقوقی در نحوه دادرسی ، دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. اطلاعات بیشتر در این زمینه را توسط مطالب گردآوری شده از موسسه حقوقی ما دنبال کنید تا اگر…

مشاوره موسسه حقوقی در طرق فوق العاده شکایت از آراء طرق فوق العاده شکایت از آراء    مشاوره موسسه حقوقی در طرق فوق العاده شکایت از آراءهمانگونه که گفته شد ، طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها صرفا در مواردی که قانونگذار مجاز دانسته است امکانپذیرند . مطابق قانون ، طرق فوق العاده شکایت از آراء…