دعاوی ورود و جلب شخص ثالث توسط موسسه حقوقی: دعاوی ورود و جلب شخص ثالث توسط موسسه حقوقی ، هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم ‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان…

مشاوره موسسه حقوقی در اعتراض شخص ثالث اعتراض شخص ثالث   مشاوره موسسه حقوقی در اعتراض شخص ثالث ، اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد شود و آن شخص یا نماینده او در هیچ دادرسی که منتهی به رای شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد،…