حق حبس و شرایط آن

حق حبس و شرایط آن :  حق حبس و شرایط آن :در این مقاله به  تعریف حق حبس و شروط آن خواهیم پداخت اینکه هرگاه یکی از طرفین عقد در معامله ای که با دیگری منعقد کرده، عمل نکند چه وضعیتی پیش می آید و تکلیف قانونی او به چه صورتی خواهد بود؟ با ما…