اعمال حسبی مشاوره موسسه حقوقی در اعمال حسبی: امور حسبی، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آن‌ها شده اما شخص خاصی را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط…

امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد؟ امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد ؟ موسسه حقوقی حقوقی آوا (موسسه حقوقی آوا ) در با تحقیق و بررسی در امور حسبی به بیان چهار مرجعی که حق دخالت در امور حسبی را دارند پرداخته است، که به شرح آن ها در ذیل…