بازداشت سرقفلی و نحوه مزایده آن  بازداشت سرقفلی و نحوه مزایده آن ، موسسه حقوقی آوا  با گردآوری مطالبی در این باب به نظر یکی از قضات کشور ما اشاره کرده که بدین شرح بیان شده است: سرقفلی مبلغی است که مستأجر در ابتدای قرارداد  اجاره نزد بانک می گذارد و در عوض مستأجر در…