مشاوره حقوقی در باب تامیین دلیل و شرایط آن:   مشاوره حقوقی در باب تامیین دلیل و شرایط آن ، قانون آیین دادرسی مدنی در بحث تامیین دلیل با ذکر ماده ای  بیان می دارد که: تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارک. هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود…