عملکرد موسسه حقوقی در تجدید جلسه   تجدید جلسه به مفهوم اعم: عملکرد موسسه حقوقی در تجدید جلسه به مفهوم اعم از طرف دیگر در مواردی به کار می رود که موجبات مقدماتی رسیدگی در جلسه مقرر فراهم نباشد و تشکیل جلسه به بعد موکول شود (ناقص بودن دادخواست، عدم ابلاغ به خوانده دعوی) و…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699