تخلیه ید چیست

تخلیه ید چیست : تخلیه ید طبق شرح ماده ۴۴۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که موجب آن مستاجر (قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶)مالک منافع عین مستاجره میشود که اجاره­ دهنده را موجر و اجاره­ کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره میگویند. مستاجر در قبال پرداخت اجاره بها، مالک منافع…