مشاوره موسسه حقوقی در تصمیمات دادگاه و انواع و آثار آن در اصطلاحات مشاوره موسسه حقوقی در تصمیمات دادگاه و انواع و آثار آن ، مهم ‌ترین تصمیم دادگاه حکم نام دارد اما در کنار صدور حکم، دادگاه تصمیم‌های دیگری هم می‌گیرد که اگرچه ممکن است شناخته‌شده نباشد اما مهم و تأثیرگذار است. از زمانی…