تعریف وکیل

  • 1398-05-30
  • فاطمه سامانی
  • وکلا

تعریف وکیل: در تعریف وکیل میتوان گفت که وکیل شخصی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالتی برای انجام کاری مشخص  مأمور می‌شود. وکالت تعریف وکالت: قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین بیان کرده است که:  وکالت در اصطاح حقوقی عقدی است…