تعدد جرم

مقدمه در تعدد جرم و مجازات های آن عواملی نظیر تعدد جرم که خود به ۳ بخش تعدد اعتباری و معنوی، تعدد مادی و واقعی و بخش آخر تعدد جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده تقسیم خواهد شد که هر یک به صورت جداگانه و تک به تک مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و موضوع…