تفاوت موسسه حقوقی با دفتر وکالت شرکت‌‌های غیرتجاری برای اهداف غیرتجاری تشکیل می‌شوند که موسسین آن می‌توانند قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. موسسه حقوقی یکی از انواع شرکت‌های غیرتجاری محسوب می‌شود. برای تشکیل موسسه حقوقی باید شرایط مقرر در قانون که مهم‌ترین آن قوانین ثبت است رعایت شود که در ادامه به آن می‌پردازیم….