مشاور حقوقی در جهت ارائه تامین خواسته مشاور حقوقی در جهت ارائه تامین خواسته : تامین در لغت به معنای امن و حفظ کردن و ایمن داشتن و همچنین مفهوم خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس به طور کلی منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. اگر طلبکار به دادگاه درخواست داده…

توقیف و نحوه مزایده حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق دایره اجرای اداره دارایی: توقیف و نحوه مزایده حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق دایره اجرای اداره داریی : دایره های اجرای دارایی در مواردی اقدام به توقیف اموال مودیانی که بدهی خود را نیز نپرداخته اند می نماید و سپس این…