توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی : در مورد توقیف حق مزبور در رویه قضایی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای فقط در صورتی قایل به  توقیف می باشند…

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699