توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی : در مورد توقیف حق مزبور در رویه قضایی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای فقط در صورتی قایل به  توقیف می باشند…

توقیف و نحوه مزایده حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق دایره اجرای اداره دارایی: توقیف و نحوه مزایده حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق دایره اجرای اداره داریی : دایره های اجرای دارایی در مواردی اقدام به توقیف اموال مودیانی که بدهی خود را نیز نپرداخته اند می نماید و سپس این…