مزایده ملک موروثی

  فهرست   مقدمه مزایده چیست؟ چگونگی مزایده ملک موروثی عدم موفقیت وراث بر دریافت ارث عدم تخلیه ملک برای تقسیم ارث عدم حضور سایر وراث در دادگاه سرنوشت وراث محروم شده از ارث نداشتن وراث برای تقسیم ارث نحوه محاسبه مالیات بر ارث مهم ترین نکات مزایده ملک موروثی اهمیت حضور وکیل در مزایده…