توقیف و نحوه مزایده حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق دایره اجرای اداره دارایی: توقیف و نحوه مزایده حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق دایره اجرای اداره داریی : دایره های اجرای دارایی در مواردی اقدام به توقیف اموال مودیانی که بدهی خود را نیز نپرداخته اند می نماید و سپس این…