شرایط ثبت شرکت ها

  • 1398-06-27
  • فاطمه سامانی
  • شرکت

شرایط ثبت شرکت ها : امروزه سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم این است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت کنند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده است در…