اولین جلسه دادرسی و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا با مشارکت موسسه حقوقی جلسه دادرسی اصحاب دعوا با مشارکت موسسه حقوقی و رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا می‌کند. خوانده نیز با احضار دادگاه، باید…