اولین جلسه دادرسی و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا با مشارکت موسسه حقوقی جلسه دادرسی اصحاب دعوا با مشارکت موسسه حقوقی و رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا می‌کند. خوانده نیز با احضار دادگاه، باید…

وظایف موسسه حقوقی در جلسه دادرسی انواع جلسه به طور کلی وظایف موسسه حقوقی در جلسه دادرسی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود جلسه دادرسی عادی یا معمولی منظور از جلسه وظایف موسسه حقوقی در جلسه دادرسی عادی (معمولی) جلسه ای است که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان با تعیین وقت…