استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه استرداد جهیزیه: موسسه حقوقی آوا در این مقاله به اصول حاکم بر چگونگی دریافت جهیزیه زوجه، توسط زوج می پردازد. در این مقاله می خواهیم بدانیم اصلا زوجه تحت چه شرایطی می تواند جهیزیه خود را وصول کند؟ آیا جهیزیه به ارث می رسد؟ و اگر بخواهند سیاهه تهیه نمایند،نگارش آن به چه…