اداره ی فضولی مال غیر

اداره ی فضولی مال غیر ماهیت اداره فضولی مال غیر: ماده ۳۰۶ قانون مدنی، تنها ماده ایست که به طور خاص به بحث اداره فضولی مال غیر، پرداخته است. بر اساس این ماده، اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند،باید حساب…