اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (مشروعیت اجاره ) مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات: اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (مشروعیت اجاره ) : مشروعیت اجاره به خصوص قرآنی و احادیث نبوی و اهل بیت و اجماع علماء شیعه و سنی ثابت شده است و همه علماء به اتفاق آراء در مورد اصل…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (اقسام اجاره ) اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره:ممکن است مورد اجاره معین خارجی و یا کلی باشد. الاجاره علی ضربین : معینه فی الذمه فالمعنیه ان یستاجر دارا و عبداً شهراً و سنه و فی الذمه ان یستاجر من فی له حایطاً او نخیط…

اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (ارکان اجاره ) ارکان اجاره ۱- صیغه   ۲- متعاقدین (موجر و مستاجر) ۳- عین مستاجره ۴-منفعت ۵- اجرت   صیغه: اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (ارکان اجاره ) : صیغه اجاره برخی افراد برای لفظ ایجاب و قبول الفاظی را به کار میبرند و عده ای دیگر یا آن…