اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (ارکان اجاره ) ارکان اجاره ۱- صیغه   ۲- متعاقدین (موجر و مستاجر) ۳- عین مستاجره ۴-منفعت ۵- اجرت   صیغه: اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت (ارکان اجاره ) : صیغه اجاره برخی افراد برای لفظ ایجاب و قبول الفاظی را به کار میبرند و عده ای دیگر یا آن…