حل اختلاف با داوری بجای مراجعه به دادگاه حل اختلاف با داوری بجای مراجعه به دادگاه :از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی (دعاوی ورود و جلب شخص ثالث توسط موسسه حقوقی)در مراجع قضایی و درگیر نشدن با پیچ‌و خم‌های اداری و قضایی، پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای تجاری است. در هنگام انعقاد قراردادها…