بررسی خودکشی از دیدگاه قانون در موسسه حقوقی آوا: بررسی خودکشی از دیدگاه قانون در موسسه حقوقی آوا: در بسیاری از قوانین کشورها کمک برای خودکشی، چه مستقیم باشد چه غیر مستقیم، جرم  محسوب می‌شود. در برخی از کشورها حتی چنانچه شخصی فرد دیگر را تشویق به کشتن خود کند، مرتکب جرم شده‌است. با این…