بررسی طرح دستبند و پابند الکترونیکی در موسسه حقوقی آوا    بررسی طرح دستبند و پابند الکترونیکی در موسسه حقوقی آوا : موسسه حقوقی آوا در این مقاله می پردازد به تحلیل و بررسی دست بند و پا بند الکترونیکی،اینکه اصلا این وسیله چیست؟ و در چه جاهایی کاربرد دارد؟ فواید استفاده از این دستگاه…