خلع ید چیست

خلع ید چیست؟ خلع ید چیست  :عنوان دعوای به شمار میرود که مالک مال غیرمنقول مثل خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه کند و از دادگاه  می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کند و تحویل او دهد.نحوه طرح دعوی نیز…